پاينده است هر که کشته شود در مناي دوست
توسط : raki
پاينده است هر که کشته شود در مناي دوست** بيگانه نيست آن که شود آشناي دوست **گردن نهد به سلسله غم اسير عشق **تير بلا بجان بخرد مبتلاي دوست **بر لوح دهر زنده ي جاويد مي شود** آن کس که عاشقانه بميرد براي دوست** بوسيدني است سنگ مزار شهيد عشق **بوييدني است تربت پاک گداي دوست
دوشنبه 14/8/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName