خداحافظ
توسط : raki
خداحافظ براي تو چه آسان بود ولي قلب من از اين واژه لرزان بود خداحافظ براي تو رهايي داشت براي من غم تلخ جدايي داشت براي من غم تلخ جدايي داشت خدا حافظ طلوع من غروب من خداحافظ تو اي محبوب خوب من خدا حافظ طلوع من غروب من خداحافظ تو اي محبوب خوب من سلام تو طلوع پاک شبنم بود غروبت ظلمت تاريکي غم بود
دوشنبه 14/8/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName