بدون شرح
توسط : raki
پل سارتر : از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد) (وین دایر: این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند) (ناپلئون : من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام) (مارکز: هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران) (کانت : چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من رفتار کن) (چارلی چاپلین : خوشبختی فاصله این بدبختي است تا بدبختي ديگر)
دوشنبه 14/8/1386 - 11:3
پسندیدم 0
UserName