بینوایم نوای، من مهدیست
توسط : raki
بینوایم نوای، من مهدیست *** دردمندم، دوای من مهدیست من غریبم در این زمانه، ولی *** مونس و آشنای من، مهدیست گرچه از داغ هجر میسوزم *** راضیم، چون شفای من مهدیست
دوشنبه 14/8/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName