ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما
توسط : raki
ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما // ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما // اي نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما // جوشی بنه در شور ما تا می​شود انگور ما // ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما // آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما // ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما // پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما // در گل بمانده پای دل جان می​دهم چه جای دل // وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما
دوشنبه 14/8/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName