انسان مانند رودخانه است
توسط : raki
انسان مانند رودخانه است،هرچه عميقتر باشد آرام تر است
دوشنبه 14/8/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName