بزرگترین رسول خدا تجربه است
توسط : raki
ترتیبی که آورده میشود به هیچ وجه مهم نیست . به بسیاری از پیامهای خداوند توجه نمیشود ، علت این است که تعدادی از آنها بیش ار آن نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند عده دیگر بیش از آن مشکل به نظر میرسند که دنبال شوند تعدادی هم به غلط درک و استنباط میشوند بسیاری هم اصلا دریافت نمیشوند . بزرگترین رسول خدا تجربه است
دوشنبه 14/8/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName