چنان دل كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهاييست
توسط : raki
چنان دل كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهاييست ببين مرگ مرا در خويش كه مرگ من تماشاييست مرا در اوج ميخواهي تماشا كن تماشا كن دروغين بودمت ديروزمرا امروز تماشا كن در اين دنيا كه حتي ابر هم نمي گريد به حال ما همه از من گريزانند تو هم بگذر از اين تنها آرزومند آرزوهایتان تنها ترین تنها
دوشنبه 14/8/1386 - 10:51
پسندیدم 0
UserName