تقدیم به کسانی که قلب کوچکشان همیشه دریایی ست
توسط : raki
تقدیم به کسانی که قلب کوچکشان همیشه دریایی ست گفتمش آغاز درد عشق چيست؟ گفت آغازش سراسر بندگيست گفتمش پايان آن را هم بگو گفت پايانش همه شرمندگيست گفتمش درمان دردم را بگو گفت درماني ندارد، بي دواست گفتمش يك اندكي تسكين آن گفت تسكينش همه سوز و فناست
دوشنبه 14/8/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName