بعضی انسانها !!؟؟
توسط : raki
بعضی انسانها جلیس حضرت رب العالمینند/// بعضی انسانها میهمان سفره های چرب وشیرینند// بعضی انسانهابه دنبال پاسپورت ملکوتند// بعضی انسانهااجاره نشین خانه عنکبوتند// بعضی انسانها امیرافلاکند// بعضی انسانهااسیرخاکند// شماازکدامین؟
دوشنبه 14/8/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName