ياعلي مهرت چو ذرات وجودم در تن است
توسط : raki
ياعلي مهرت چو ذرات وجودم در تن است **جان من هم گر رود در استخوانم ساکن است **استحوانم گر خاک گردد خاک هم گردد گياه **ان گياه با طراوت حاکي از عشق من است
دوشنبه 14/8/1386 - 10:47
پسندیدم 0
UserName