تا باران نباشد رنگين کمان نيست
توسط : raki
يک جمله ... فقط همين!>>فراموش مکن تا باران نباشد رنگين کمان نيست تا تلخي نباشد شيريني نيست و گاهي همين دشواري هاست که از ما انساني نيرومند تر و شايسته تر مي سازد خواهي ديد ، آ ري خورشيد بار ديگر درخشيدن آغاز مي کند
دوشنبه 14/8/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName