احادیثی از امام جعفر صادق(ع)
توسط : دیوژن م
 

پوشيده نگه داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست.

هر کس مومنی را سرزنش کند خداوند او را در جهان آخرت سرزنش خواهد کرد.

کسی که از اعمال نيک خود خشنود و از اعمال زشت خود ناراحت شود مومن است.

دوشنبه 14/8/1386 - 9:59
پسندیدم 0
UserName