تن آدمی
توسط : kavire_teshne

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

دوشنبه 14/8/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName