از این سوی وفاداری هست ...
توسط : عافی
 

تو جفا کن که از این سوی وفاداری هست

طاقت و صبر مرا حوصله خاری هست

با دلم هر چه توان کرد بکن تا بکشد

که از من و جان من اش نیز مدد کاری هست

می خرم مایه هر شکوه به صد شکر ز تو

من خریدارم گرت جنس دل آزاری هست

گرد زنجیر به مژگان ادب پاک کند

آن که در قید کسش ذوق گرفتاری هست

ما به دامان تو نازیم که پاک است چو گل

ورنه در شهر بسی لعبت بازاری هست

دوشنبه 14/8/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName