خود باوری مثبت
توسط : حامد...
 

خود باوری مثبت به ما کمک می کند که در یک بهشت فرضی زندگی کنیم . در حالی که خود باوری منفی ما را در جهنم واقعی قرار می دهد .

دوشنبه 14/8/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName