دلي كه از ياد خدا تهي باشد،
توسط : حامد...
 

دلي كه از ياد خدا تهي باشد، مانند دادگاهي است كه از قاضي تهي باشد.

دوشنبه 14/8/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName