« خودباوری »
توسط : حامد...
 

« خودباوری » مثبت و سالم در تکامل و تعالی انسانها مؤثر می باشد ؛ و خودپنداری منفی در بدبختی و سیاه روزی افراد . نقش اصلی را  بازی می کند

دوشنبه 14/8/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName