شعر حافظ
توسط : پرنيان

غلام نرگس مست تو تا جدا رانند         خراب باده  لعل تو  هوشیار   رانند                                                  تو را صبا ومرا اب دیده شد غماز        وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند                    

دوشنبه 14/8/1386 - 7:11
پسندیدم 0
UserName