بپرهیز
توسط : mohrez88

 به نام خدا

حدیث معراج:

ای احمد بپرهیز از اینکه مانند بچه باشی که هر گاه به سبز و زرد نظر می افکند به آنها دل میبندد و یا ترش و شیرین در اختیارش قرار میگیرد نسبت به آن فریفته میشود.

يکشنبه 13/8/1386 - 23:19
پسندیدم 0
UserName