عشق
توسط : گردباد

عشق هدیه ای نمی دهد مگراز گوهر ذات خویش

وهدیه ای نمی پذیرد مگراز گوهر ذات خویش

عشق نه مالک است ونه مملوک،

زیرا عشق برای عشق کافی است.   

يکشنبه 13/8/1386 - 22:22
پسندیدم 0
UserName