جمال باطنی
توسط : mmk2625
در زمین دیگران خانه مکن

فکر خود کن،فکر بیگانه مکن

کیست بیگانه؟ تن خاکی تو!

کز برای اوست غمناکی تو

تا تو تن را چرب و شیرین میدهی

گوهر جان را نیابی فربهی

گر میان مشک،تن را جان شود

وقت مردن،گند آن پیدا شود

مشک را بر تن مزن بر جان بمال

مشک چه بود،نام پاک ذوالجلال

يکشنبه 13/8/1386 - 18:37
پسندیدم 0
UserName