کار خلق واکن که کارت درست بشه
توسط : اشك

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند


کز کار خلق یک گره بسته وا کند

در پناه حق

يکشنبه 13/8/1386 - 18:8
پسندیدم 0
UserName