درباره کسانی که بین دویست تا سیصد سال زندگی کرده اند.قسمت دوم
توسط : mohsen_yahoo

درباره کسانی که بین دویست تا سیصد سال زندگی کرده اند.

1- صفی بن ریاح:270 سال زندگی کرد.

2- ضبیرة بن سعید بن سهم بن عمر:220 سال زندگی کرد او هرگز پیرنشد و زمان اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد.

3- عامر بن طرب عدوانی: از حکمای عرب 200 سال عمر کرد.

4- حرب بن کعب مذحجی:260 سال عمر کرد و شریعت مسیح را دارا بود.

5- اقوت بن مالک:230 سال عمر کرد.

6- خثغم بن عوف بن خذیمه 250 سال عمر کرد.

7- اوس بن ربیعة بن کعب امیه اسلمی:214 سال عمر کرد.

8- لعلبة بن عبدالاشهل:233 سال عمر کرد.

9درید بن صعت حبشی:مدت طولانی زندگی کرد بطوری که ابروانش بروی چشمانش آویزان شد.

10- ابوطمحال حنظلة بن شرقی قینی:از فرزندان کنانة بن قیس 200 سال عمر کرد.

11- زهیر بن جناب بن هبل حمیری:200 سال زندگی کرد.او سیدی بزرگوار و مطاع در میان طایفه خویش بود.

12- صالح پیغمبر:280 سال عمر کرد.

13- یعرب بن قحطان:200سال عمر کرد.

14- کشوراج:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

15- عامر بن ارم:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

16- فیروز:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

17- حارث بن مضاض:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

18- سنان مصری:از پادشاهان هند،234سال عمر کرد.

19- سورج:از پادشاهان هند،250 سال عمر کرد.

20- قانع بن عامری:237 سال عمر کرد.

21- رعون بن فالغ:200 سال عمر کرد.

22- سارع بن رعو:230 سال عمر کرد.

23- عضوان:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

24- بزبرس:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

25- تیم بن ثعلبة:200 سال عمر کرد.

26- معدی کرب حمیری:250 سال عمر کرد.

27- سیق بن وهب طائی:250 سال عمر کرد.

28- عدوان بن عمر بن قیس: 250 سال عمر کرد.

29- مرداس بن ضیم زید عشیره:236 سال عمر کرد.

30- عبید بن ابرص شاعر:250 سال عمر کرد.

31- حصین بن عتبان زبیدی:250 سال عمر کرد.

32- عرون:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

33- عبرور:200 سال پادشاهی کرد.

34- حرامان:200 سال پادشاهی کرد.

35- شعیب پیغمبر(ع):242 سال عمر کرد.او را در جنت الخلود ذکر نموده.

برای دیدن قسمت اول به این آدرس بروید:

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=254461

يکشنبه 13/8/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName