ادامه ...
توسط : mostafa2_gh
 

·        دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . 

·        آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد .

·        آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند . 

·        برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود . 

·        جایی که شمشیر است آرامش نیست . 

·        ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . 

·        اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید . 

·        نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن. 

·        گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .

·        فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ،  با تلنگری فرو می ریزند .

·        در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  . 

·        آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . 

·        اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد. 

·        آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند . 

·        پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است

·        گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  . 

·        رَد راستی ، رَد خویشتن است .

·        اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .

·        هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید . 

·        فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .

·        جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .

·        آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .

·        میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . 

·        اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .

·        الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

·        آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند . 

·        هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  .

·        آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن

·        اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم  آنگونه باشد که ما می گویم .  

·        پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت

·        آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است . 

·        آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .

·        هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .

·        فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند .

·        پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .

·        همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .

·        ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .

·        پیام آوران باورهای  پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند . 

·        آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .

·        درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست . 

·        بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . 

·        آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.

·        بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی انسانهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند. 

·        هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .

·        خودبینی ، چنبره و محیط گیراییش درون است و افتادگی ،  پیرامون  و بیرون ماست و این می تواند همگان را به سوی ما بکشاند .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName