ادامه ...
توسط : mostafa2_gh
 

·        در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .

·        بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .

·        میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .

·        آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟

·        آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد .

·        گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .

·        بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .

·        وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .

·        هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .

·        شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .

·        سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است . 

·        سربازی که می ترسد ، جان خود و  دیگر سربازان را به خطر می افکند .

·        همواره آدمیان محیط  و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .

·        بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .

·        ***خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .

·        فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .

·        افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد .

·        آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای بشری نیز نخواهد بود .

·        تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج  و شورش دیگر نیست .

·        جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود .

·        خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .

·        بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .

·        پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .

·        برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است .

·        جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .

·        دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .

·        خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .

·        آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .

·        تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .

·        تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .

·        سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .

·        اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد .

·        فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .

·        آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .

·        اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .

·        شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .

·        با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:23
پسندیدم 0
UserName