ادامه ...
توسط : mostafa2_gh
 

·        آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .

·        شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .

·        کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .

·        آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند . 

·        هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .

·        برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیم  .

·        اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .

·        آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .

·        آزمودگی انسانها ، از زر هم با ارزشتر است .

·        پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .

·        هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .

·        بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .

·        اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .

·        پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

·        هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .

·        هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر

·        همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .

·        برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .

·        هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است .

·        بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .

·        تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .

·        در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .

·        در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .

·        هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد .

·        اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .

·        پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند .

·        خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .

·        دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .

·        سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم  که پیشرفت را در نهاد خود دارد . 

·        پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.

·        در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .

·        میهمانی های فراوان  از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .

·        خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

·        همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .

·        خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند .

·        بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .

·        بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .

·        اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName