ادامه ...
توسط : mostafa2_gh
 

·        با بردباری همه چیز در چنگ توست . 

·        در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

·        برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

·        برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

·        روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

·        پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

·        با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

·        به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

·        تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

·        راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

·        روشنایی روز  ، دلیل و برهان نمی خواهد .

·        هنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است .

·        میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

·        شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

·       
اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

·        هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

·        در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

·        اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

·        تنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد .

·        خار های کوچک  زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

·        سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

·        بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

·        با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

·        سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

·        پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

·        استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

·        نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .

·        آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .

·        یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .

·        ستایش ، هنگام نو رُستن را . 

·        آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند .

·        آدم مادیگرا جادهای احساسش  ،  کم رفت و آمد است .

·        کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .

·        گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .

·        رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . 

·        نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .

·        آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .

·        رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست . 

·        این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت

·        ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .

·        خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .

·        پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .

·        آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند

·        سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .

·        شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .

·        خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست .

·        نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName