ادامه ...
توسط : mostafa2_gh
 

·        تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . 
بسامدها : امواج

·        کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت . 

·        برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . 

·        کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .

·        تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .

·        آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .

·        جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . 

·        خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .

·        این سخن پذیرفته نیست که : "پیکر بزرگترین زندان روان بشر است" باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .

·        چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .

·        شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  . 

·        بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و  ...

·        یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند .

·        هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .

·        ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .

·        صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم .

·        نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . 

·        کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  .

·        اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . 

·        زیباترین خوی زن ، نجابت اوست .

·        آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟ 

·        هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود .

·        بدگویی ، رسوایی در پی دارد . 

·        اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .

·        با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .

·        اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری .

·        شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است .

·        بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند

·        بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است . 

·        ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .

·        کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است .

·        رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .

·        برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .

·        تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .

·        کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  . 

·        کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد .

·        تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است .

·        هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName