ادامه ...
توسط : mostafa2_gh

·        آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست .

·        کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.

·        چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند .

·        آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود .

·        نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها .

·        آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است .

·        اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست .

·        نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز . 

·        اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد

·        ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست . 

·        آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم .

·        هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد .

·        با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که  این کوشش و همراهی عمر را  بباد می دهد .

·        آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت .

·        وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است .

·        بدخو ، عمرش کم است .

·        زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است .

·        مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .

·        همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .

·        آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .

·        اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .

·        خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد . 

·        بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد .

·        نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .

·        فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .

·        از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .

·        مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید .

·        چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید با یادشان اندیشه هواخواهان خویش را گرما دهند . 

·        غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .

·        میوه کشتن ، کشته شدن است .

·        سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .

·        هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .

·        روز های خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز .

·        اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است .

·        چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ .

يکشنبه 13/8/1386 - 16:18
پسندیدم 0
UserName