رابطه باكتري هليكوباكتر و سرطان معده تاييد شد
توسط : یاكریم
رابطه باكتري هليكوباكتر و سرطان معده تاييد شد
عکس خبرینقش باكتري موثر در ايجاد زخم معده به نام هليكوباكتر پايلوري به عنوان يك سرطان زاي مشخص در ايجاد سرطان معده تاكنون كاملا مشخص نشده بود.
مطالعات جديد نشان مي دهد مكانيسم هاي جديدي براي دخالت اين باكتري در ايجاد سرطان معده وجود دارد. محققان مي گويند هليكوباكتر سلولهاي ابتدائي سرطان معده را از كنترل سلولهاي اطراف خارج مي كند و به اين ترتيب نقش مهمي در شكل گيري فرآيند سرطان معده ايفا مي كند.
هليكوباكتر ، باكتري مارپيچي شكلي است كه بخش ها ي مختلف معده و ابتداي روده كوچك را آلوده مي كند و در ايجاد بيماري هاي گوارشي از جمله گاستريت و پپتيك اولسر (زخم ديواره معده) نقش دارد.
يکشنبه 13/8/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName