مسلمان کيست؟
توسط : یاكریم

 امام رضا(ع):

" مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند".          

يکشنبه 13/8/1386 - 15:20
پسندیدم 0
UserName