دلا...
توسط : golesoorati

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

 

يکشنبه 13/8/1386 - 15:18
پسندیدم 0
UserName