خدایا! یاری ام ده تا
توسط : یاكریم

خدایا! یاری ام ده

خدایا! یاری ام ده تا درآستانت همه گوش و خاموش باشم، فریفته ظواهر نشوم، از رنگ و پوست در گذرم و به مغز هر چه برسم . زشتی ها را فرو گذارم و فقط زیبایی ها را دریابم، عمر به نادانی نگذرانم و بی وفقه بیاموزم و بیاموزانم. دستگیرم شو تا دلم را بازیچه حسرت ها نسازم تا درد و رنج راه را به هیچ نگیرم و به گنج مقصود چشم امید بدوزم. پس مرا عطشی عطا کن که جز با دریای رحمت تو سیراب نشوم چون بخشایش تو دریاست و بخشش این و آن همچون جوی. مرا دریاب تا گوهر از دریا بجویم نه از هر باریکه جوی.

يکشنبه 13/8/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName