نیایش.خدایا! یاری ام ده
توسط : یاكریم
نیایش.
خدایا! یاری ام ده
خدایا! یاری ام ده تا گوی دلم از دویدن های بی ثمر در میدان پریشان دنیا آرام گیرد و این دل آسودگی ممکن نیست جز با یاد و نام تو! دستگیرم شو تا از همه عالم نام تو بس باشد و در غم فرد حضور تو فریاد رس باشد. پس مرا نوری عطا کن تا ای جان و جهان از سودای نام تو به مقام پیغام تو برسم.
يکشنبه 13/8/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName