يك شهيد يك كلام
توسط : یاكریم

به نام خدا

شهيد خليل فرجام

اي دانش آموزان ، اي اميدان امام امت و ملت مستضعف ايران ! فرداي اين مملکت احتياج به متخصص دارد . بايد خودتان را بشناسيد . نبايد هيچ متخصص خارجي در اين کشور باشد . ما هيچ چيز از آن ها کمتر نداريم ، نبايد خودمان را دست کم بگيريم .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName