يك كلام يك شهيد
توسط : یاكریم

به نام خدا

شهيد مجتبي سجودي :

هميشه حالت يادگيرنده و ياددهنده داشته باشيد. دانش‌آموزان، خوب درس بخوانيد تا در آينده، متخصص و مؤمن و متعهّد بار بياييد. مطالعه کنيد و بدانيد که بيکاري براي نسل جوان خطرآفرين است.

يکشنبه 13/8/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName