يك كلام يك شهيد
توسط : یاكریم
به نام خدا

شهيد محمدجواد اسماعيلي :

برادران عزيز و محصل ، سنگر مدرسه را حفظ کنيد و ايمان و علم را با هم و درکنار يکديگر به عنوان دو بال جهت پرواز بياموزيد .
يکشنبه 13/8/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName