سخن يك شهيد....
توسط : یاكریم
به نام خدا

شهيد مجتبي آقايي

اي برادر و خواهر ، تو که در جبهه ‌ي علم و دانش تحصيل مي‌ کني ، سعي کن تا بتواني به علم و دانش خود بيفزايي تا در آينده به مسلمين خدمت کني . اين را هم بدانيد که تحصيل ، نوعي عبادت است ، پس بکوشيد که علم و دانش را از هر کسي که باشد ، بياموزيد و به ديگران هم ياد بدهيد .
يکشنبه 13/8/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName