او خود مشتاق تر است!
توسط : یاكریم
حديث قدسي :
لَو عَلِمَ المُدبِرونَ کَيفَ اشتياقي بِهِم لَماتوا شَوقاً
اگر آنان که از درگاه من روي برتافتند ، مي دانستند که چقدر مشتاق آنان هستم ، هر آينه از شوق جان مي سپردند .
يکشنبه 13/8/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName