عقل را زیاد می کند
 

چهار چيز، عقل را زياد مى كند:


الف - سخن بيهوده نگفتن ؛


ب - مسواك كردن ؛


ج - همنشينى با دانشمندان و نيكان ؛


د - مطابق علم سودمند، عمل كردن .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName