طلب دانش
توسط : یاكریم

به نام خدا

رسول اکرم (ص) :

طلب دانش بر هر مسلماني واجب است . خداوند جويندگان دانش را دوست دارد .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName