آموزش Word -قسمت ششم
توسط : mahdid

آموزش Word -قسمت ششم

ترسیم در مدارک - ايجاد خطوط و موضوعات - انتخاب خطوط و موضوعات - تغيير اندازه خطوط و موضوعات - انتقال ( جابجايي) خطوط و موضوعات - اصلاح صفات خط - اصلاح صفات رنگ آميزي داخل شكلها - افزودن متن به شكلها - ايجاد و اصلاح شكلهاي سه بعدي - اضافه كردن Word Art - اضافه كردن Clip Art - استفاده از كادر متني Text Box ترسيم در مدارك : Word ابزارهايي را براي ايجاد ترسيمات مورد نظر در مدارك ء فراهم ميكند. براي نمايش اين ابزارها بر روي نوار ابزار Drawing در زير منوي Toolbars از منوي View ميتوان استفاده كرد يا به يكي از نوار ابزارها اشاره كرده و دكمه سمت راست ماوس را كليك كنيد سپس از منوي ميانبر گزينه Drawing را انتخاب كنيد. - ايجاد خطوط و موضوعات : براي ايجاد خطوط، فلش ها، مستطيل ها، بيضي ها، اشكال يا كادرهاي متن ، دستورات ساده زير را بكار ببريد : ترسيم يك خط يا فلش : روي دكمه Line يا Arrow در نوار ابزار Drawing كليك كرده ، اشاره گــر را در جايي كه ميخواهيد خط يا فلش را شروع كنيد قرار داده ، كليد ماوس را فشار داده و به سمت انتهاي خط يا فلش Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. براي ايجاد يك خط مستقيم افقي يا عمودي و يا فلش عمودي يا افقي، كليد Shift را پائين نگه داريد و بعد Drag كنيد. ترسيم يك مستطيل يا مربع : روي ابزار Rectangle در نوار ابزار Drawing كليك كرده اشاره گر ماوس را در محلي كه ميخواهيد گوشه اي از مستطيل باشد قرار داده كليد ماوس را فشار دهيد و ماوس را به سمت گوشه مخالف Drag كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. در صورتي كه ميخواهيد يك مربع ترسيم كنيد ء كليد Shift را پائين نگه داريد. ترسيم يك بيضي يا دايره : روي ابزار Oval در نوار ابزار Drawing كليك كرده اشاره گر ماوس را در محلي كه ميخواهيد گوشه اي از مستطيل محاط بر بيضي باشد قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف ، درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. در صورتيكه ميخواهيد يك دايره رسم كنيد ، كليد Shift را پائين نگه داريد. ترسيم يك شكل : روي دكمه Auto Shapes در نوار ابزار Drawing كليك كرده، گروه شكل مورد نظر را انتخاب كرده و روي شكل كليك نمائيد. سپس اشاره گر ماوس را در گوشه اي از مستطيل محاط بر شكل، قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را تا زماني كه شكل به اندازه دلخواه برسد، درگ كنيد و دكمه ماوس را رها كنيد. اضافه كردن يك كادر در متن : روي دكمه Text Box در نوار ابزار Drawing كليك كرده ، اشاره گر ماوس را در يك گوشه كادر قرار داده و كليك كنيد. سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنيد. اگر ميخواهيد يك كادر متن متر مربعی ترسيم كنيد كليد Shift را پائين نگه داريد. بعد از ترسيم كادر، متن را وارد كنيد پاراگرافها درون حاشيه هاي كادر، تنظيم خواهند شد و ميتوان متن را با استفاده از ابزارها يا فرمانهاي منو قالب بندي كرد. انتخاب خطوط و موضوعات : قبل از اينكه خطوط و موضوعات را اصلاح، انتقال و يا تغيير اندازه دهيد، بايستي قادر باشيد خطوط و يا موضوعات را انتخاب كنيد. يك خط يا موضوع انتخاب شده يكسري از كادرهاي كوچك را در نقاط انتهايي يا روي هر سمت و گوشه موضوع نمايش ميدهد. براي انتخاب خطوط يا موضوعات ،اعمال زير را انجام دهيد: 1- براي انتخاب يك خط يا موضوع ، روي آن كليك كنيد. 2- براي انتخاب بيش از يك خط يا موضوع ، اولين عنصر را انتخاب كرده و كليد Shift را پائين نگه داريد و سپس روي هر عنصر اضافي، كليك كنيد. 3- براي انتخاب گروهي از موضوعات منظم ، روي دكمه Select Objects در نوار ابزار Drawing كليك كرده و مستطيلي در دور عناصر مورد نظر درگ كنيد. 4- هنگامي كه دكمه ماوس را رها مي كنيد، تمام عناصر داخل مستطيل داراي كادرهاي كوچك شده و كادر انتخاب ناپديد خواهد شد. 5- اگر بطور اتفاقي عنصري را انتخاب كنيد كه مد نظرتان نبوده استء كليد Shift را فشار داده و روي عنصر كليك كنيد تا كادرهاي كوچك از بين رفته و از حالت انتخاب خارج شوند. كادرهاي كوچك دور موضوع انتخاب شده، اجرا كننده هاي تغيير اندازه موضوع نيز هستند. تغيير اندازه خطوط و موضوعات : ترسيم يك عنصر با اندازه دقيق و مورد نظر ساده نيست ولي تغيير اندازه ترسيم ، مشكل نيست . مراحل زير به شما كمك خواهند كرد تا اين عمل را انجام دهيد: 1 - عنصر را انتخاب كنيد. 2- به يكي از كادرهاي تغيير اندازه اشاره كرده و آنرا در مسير مناسب درگ كنيد. 3- كادر تغيير اندازه موجود در انتهاي خط يا فلش را در هر مسيري درگ كنيد تا طول آن كوتاهتر يا بلند تر شده و يا محل نقطه پاياني را تغيير دهيد. براي اينكه هنگام درگ كردن خط راست بماند، Shift را نگه داريد. 4- كادر تغيير اندازه قسمت وسط بالا يا پائين موضوع را به سمت داخل يا خارج از مركز درگ كنيد تا آن را كوتاهتر يا بلند تر سازيد. 5- كادر تغيير اندازه وسط سمت چپ يا راست موضوعي را به سمت داخل يا خارج از مركز، درگ كنيد تا آن را باريك تر يا پهن تر كنيد. زماني كه به يك كادر تغيير اندازه اشاره مي كنيدء اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش دو طرفه ميشود كه نشان ميدهد در كدام جهت ميتوانيد درگ كنيد. 6- كادر تغيير اندازه گوشه اي را به سمت بيرون يا درون موضوعي درگ كنيد تا اندازه آنرا بزرگتر يا كوچكتر سازيد. درگ كردن كادر تغيير اندازه گوشه در ساير جهات ، ابعاد كلي موضوع را تغيير ميدهد. براي اينكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلي باشند هنگام درگ كردن ، كليد Shift را فشار دهيد. 7- Auto Shapes داراي يك تغيير اندازه اضافي است . لوزي زردرنگ كوچكی وجود دارد هنگامي كه اين علامت را جابجا كنيد شكل را تنظيم ميكند. هنگامي كه لوزي زرد رنگ روي شكل ، مثلاً مثلث را جابجا ميكنيد، سبب تغيير زاويه مثلث ميشويد خط نقطه چين چگونگي ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان ميدهد. 8- همزمان با جابجايي ، خط نقطه اي را بيرون از شكل مشاهده خواهيد كرد كه نشان دهنده چگونگي عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است . 9- هنگامي كه عنصر به اندازه دلخواه تبديل شد، دكمه ماوس را رها كنيد. انتقال و جابجایی خطوط و موضوعات هنگامي كه ميخواهيد خط ، فلش يا موضوعي را به محل ديگري در صفحه انتقال دهيد. مراحل زير را طي كنيد: 1- خط، فلش يا موضوع را انتخاب كنيد. 2- به وسط خط ، فلش يا موضوع اشاره كنيد. مطمئن باشيد كه روي كادرهاي تغيير اندازه قرار نداريد. اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش چهار طرفه ميشود. 3- دكمه ماوس را پائين نگه داشته و خطوط نقطه اي عنصر را به محل جديد آن ، درگ كنيد. 4- هنگامي كه خطوط نقطه اي در محل مورد نظر قرار گرفتند، دكمه ماوس را رها كنيد. در اين حالت عنصر در آن نقطه ظاهر خواهد شد. اشاره گر ماوس تبديل به فلش چهار طرفه ميشود كه بيان ميكند عنصر براي انتقال ، آماده است . درگ كردن يك خط ، فلش يا موضوع به صفحه ديگر، عملي نيست، بنابراين اگر عنصري را ميخواهيد به صفحه ديگري انتقال دهيد، از فرمانهاي Cut,Paste استفاده كنيد. موضوع را انتخاب كرده روي دكمه Cut در نوار ابزار Standard كليك كرده و مكان نما را در محلي كه ميخواهيد موضوع در آنجا قرار گيرد، سپس روي دكمه Paste در نوار ابزار فشار دهيد. - اصلاح صفات خط : خطوط داراي ويژگيهايي مثل ضخامت ، شيوه ، خط تيره ، فلش و رنگ مي باشند. بعضي از اين صفات ممكن است به مستطيل ها ، بيضي ها و اشكال اعمال شوند. براي اعمال يك صفت خطي به خط ، فلش يا شكلهاي انتخاب شده ، مراحل زير را انجام دهيد: روي دكمه Line Style در نوار ابزار Drawing كليك كنيد تا ضخامت يا شيوه خط انتخاب گردد. در جعبه Line Style روي More Lines كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes بـاز شود. در اين كادر محاوره اي انتخاب بيشتري براي گزينه هاي شيوه خط وجود دارد. روي دكمه Dash Style در نـــوار ابزار Drawing كليك كنيد تا يك شيوه خط تيره يا نقطه اي را انتخاب نمایید. روي دكمه Arrow Style در نوار ابزار Drawing كليك كنيد( كاربردي براي موضوعات ندارد) تا شيوه و مسير فلش را تعيين نمایید. در جعبه Arrow Style روي گزينه More Arrows كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes باز شده و انتخابهاي بيشتري را ارائه دهد. روي دكـمه Line Color در نوار ابزار كليك كنيد تا رنگ جاري به خط، فلش يا شكل اعمال شود. روي فلش رو به پائين بعد از دكمه كليك كنيد تا انتخابهاي بيشتري از رنگ را مشاهده كنيد. براي حذف يك خط، No Line را انتخاب كنيد. روي خط ، فلش يا شكل ، دبل كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Auto shapes باز شود كه در آن کار تمام گزينه هاي صفت خط را پيشنهاد كرده و امكان تنظيم ضخامت خط را فراهم می سازد. ميتوان كادر محاوره اي Format Auto shapes را با كليك راست روي خط ، فلش يا شكل و سپس انتخاب Format Auto shapes از منوي ميانبر باز كرد. اصطلاح صفات رنگ آمیزی داخل شکلها بيضي ها ، مستطيل ها و اشكال داراي صفات رنگ آميزي دروني مي باشند. براي اعمال صفات رنگ آميزي درون شكل به يك موضوع انتخاب شده مراحل زير را انجام دهيد: 1- روي دكمه Fill Color در نوارابزار Drawing كليك كنيد تا رنگ جاري اعمال شود. 2- روي فلش رو به پائين بعد از دكمه Fill Color كليك كنيد تا رنگ را از جعبه رنگها انتخاب كنيد. اگر نمي خـــواهيد درون عنصر رنگ آميــزي شود، روي گزينه No Fill كليك نمایید. اگر ميخواهيد انتخابهاي بيشتري از رنگها را مشاهده كنيد روي More Fill Colors كليك كنيد. 3- براي انتخاب يك رنگ غير از رنگ ثابت ، روي فلش بعد از دكمه Fill Color كليك كرده و سپس Fill Effects را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي Fill Effects باز شود. 4- هنگامي كه كادر محاوره اي Fill Effects را باز مي كنيد، اين مزيت را دارد كه قبل از كليك كردن روي Ok ، چگونگي انتخابها را مشاهده مي كنيد. در گوشه سمت راست پائين كادر محاوره اي، كادر Sample وجود دارد كه انتخاب رنگ آميزي را ميتوانيد در آنجا مرور كنيد. با استفاده از Fill Effects شما ميتوانيد تركيب رنگهاي مختلفي داشته باشيد. ایجاد سایر اصلاحات Word ابزارهاي ترسيمي بيشتري را براي بهبود موضوعات ترسيمي ، ارائه ميدهد. بعضي از اين ابزارها عبارتند از : Free Rotate : براي چرخاندن موضوع انتخاب شده ،روي دكمه Free Rotate در نوار ابزار Drawing كليك كرده نشانگر ماوس را روي يكي از چهار گوشه موضوع قرار داده و در يك حركت دايره اي درگ كنيد تا موضوع در زاويه مورد نظر قرار گيرد. Rotate Or Flip : براي چرخاندن يك موضوع به اندازه 90 درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت يا مخالف آن ، روي دكـــمه Draw از نوار ابزار Drawing كليك كرده و از منــــوي بـــاز شو گزينه Rotate Or Flip و سپس Rotate Left/Rotate Right را انتخاب كنيد. براي چرخاندن يك موضوع بطور افقي و يا عمودي گزينه هاي Flip Vertical/ Flip Horizontal را انتخاب نمایید. Order : همانطوري كه موضوعات بيشتري را ترسيم مي كنيد، آنها روي هم قرار گرفته و بعضي مواقع ممكن است كه موضوع قبلي را بپوشاند. براي تغيير ترتيب يك موضوع آن را انتخاب كنيد . سپس روي دكمه Draw از نوار ابزار كليك كنيد تا منوي بازشو را مشاهده نمایید. در اين منو، گزينه Order را انتخاب كرده و سپس يكي از فرمانهاي ترتيب گذاري را برگزينيد. Align Or Distribute : براي تنظيم دو يا چند موضوع انتخاب شده در جاهاي مختلف صفحه ، روي دكمه Draw از نــــوار ابزار كليك كرده ، ‌گزينه Align Or Distribute را انتخاب كــرده و سپس يكي از گزينه هاي ترازبندي را برگزينيد. در صـــورتيكه گزينه ها غير فعال بود ، آخر فهــــرست گزينشي گزينه اي بنام Relative to Page را انتخاب كنيد تا بقيه گزينه ها فعال شود. Shadow : سايه اي را به موضوع انتخاب شده توسط كليك كردن روي دكمه Shadow از نوار ابزار Drawing و انتخاب شيوه سايه گذاري، اعمال كنيد. بـراي تعيين محل سايه، از جعبه بازشو گزينه Shadow Setting را انتخاب كنيد تا نوار ابزار Shadow Setting ظاهر شده و دكمه هاي اشاره اي روي نوارابزار را براي جابجايي سايه بكار ببريد. روي فلش رو به پائين بعد از دكمه Shadow Color كليك كنيد و سپس رنگي را براي سايه برگزينيد. فزودن متن به شکلها جهت افزودن متن ، روي موضوع كليك راست كرده و سپس Add Text را از منوي بازشده انتخاب كنيد يك نقطه درج در شكل ظاهر می شود . شما می توانید متن را وارد کنید. اگر موضوع داراي متن بوده و ميخواهيد تغيير دهيد، روي موضوع كليك راست كرده و از منوي بازشده، گزينه Edit Text را انتخاب نمایید. - ايجاد و اصلاح شكلهاي سه بعدي : جهت ترسیم خط و کشیدن شکل بصورت سه بعدي ، افكت هاي سه بعدي را به آنها اضافه كنيد . مراحل زير را براي ايجاد يك موضوع سه بعدي ، انجام دهيد: 1- موضوعي كه ميخواهيد سه بعدي شود را انتخاب يا ترسيم كنيد. 2- روي دكمه 3-D در نوار ابزار Drawing كليك كنيد. 3- شيوه سه بعدي مورد نظر را از جعبه انتخاب كنيد. 4- هنگامي كه ميخواهيد افكت 3-D را تنظيم كنيد، در نوار ابزار Drawing روي دكمه 3-D كليك كرده و براي نمايش نوار ابزار ، Setting D-3را انتخاب كنيد. دكمه هاي روي اين نوار ابزار را براي كج كردن موضوع ، تغيير عمق افكت 3-D، تغيير جهت افكت 3-D ، تغيير محل نور ، انتخاب يك پايان ساده اي و انتخاب رنگ براي بخش 3-D موضوع ، بكار ببريد.

نظر یادتون نره؟

يکشنبه 13/8/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName