از دعبل
 

خروج امام لا محاله خارج

يقوم علي اسم الله و البركات

يميز فينا كل حق و باطل

و يجزي علي النعماء و النقمات

(آرامبخش دل من قيام امامي است كه آمد نش  حتمي است. او به نام خدا و بركات او قيام مي كند. و در ميان ما هر حقي را از باطل تميز مي دهد. و هر نعمت و نقمتي را پاداش دهد.)

يکشنبه 13/8/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName