بر نامه نویسی شی گرا
توسط : mahdid
بر نامه نویسی شی گرا
شیوه نوینی است که در آن می توان قطعاتی را ایجادودر برنامه های مختلف مورد استفاده قرارداد.
مزایای برنامه نویسی شی گرا:قابلیت خوانایی برنامه هایی که با این روش نوشته می شود بالاست وهمچنین تست وعیب یابی واصلاح آن آسان است.
برنامه نویسی شی گرا روش طبیعی تری را برای نگرش برفرایندهای برنامه نویسی ارا يه می کندو این را با مدلسازی اشیای دنیای واقعی وصفات ورفتار آنها انجام می دهد.برنامه نویسی شی گرا ارتباط بین اشیا را نیز مدلسازی می کندو همانطور که انسانها به یکدیگر پیام می فرستنداشیا نیز میتوانند از طریق ارسال پیام با یکدیگر ارتباط برقرارکنند.
برنامه نویسی شی گرا داده ها(صفات)وتوابع(رفتارها)را در بسته ای به نام اشیابسته بندی می کند.داده ها و توابع هرشی شدیدابه هم گره خورده انددربرنامه های ساختیافته به فعالیتهاتوجه می شود یعنی واحد برنامه نویسی تابع است اما در برنامه نویسی شی گرا واحد برنامه نویسی کلاسی است که اشیا سرانجام از آن نمونه سازی می شوند.
برنامه نویسی دلفی برروی انواع جدیدی به نام کلاس متمرکز می شود.بعضی از انواع دادها در مانند داده صحیح واعشاری وکاراکتریهای دردلفی موجود می باشد اینانواع را انواع ابتدایی میگویند
برنامه نویس می تواند با استفاده از انواع ابتدایی انواع دیگری را ایجاد کند که آنها را انواع جدید می نامیم.
 متغیر نمونه ای از نوع کاراکتری  Var ch: char میباشد.
هر کلاس علاوه بر دادها توابعی داردکه داده ها را دستکاری می کند .قطعات داده ای کلاس را اعضای داده ای وقطعات قطعات تابعی کلاس را توابع عضو یا متد می گویند.
مزایای دلفی:انعطاف پذیری دلفی بسیار زیاد است وکاربران به راحتی با دلفی ارتباط برقرار می کنندوهمچنین قابلیت اجرای برنامه هاوایجاد وبه کارگیری قطعات در برنامه ها بسیارزیاد است.
قطعات ویژوال :دلفی کتابخانه ای از قطعات ویژوال دارد برنامه نویس می تواند این قطعات را ایجاد و به کتابخانه بیفزاید.برنامه های دلفی مجموعه ای از این قطعات میباشد تمام قطعات موجود در این کتابخانه در نوار ابزار ظاهر می شود وبه راحتی قابل دسترسی اند.
نظر یادتون نره؟
يکشنبه 13/8/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName