می رسد روزی که ...
توسط : عافی
 

می رسد روزی که بی من روزها را سر کنی

می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

می رسد روزی که تنها در کنار عکس من

نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی

يکشنبه 13/8/1386 - 13:13
پسندیدم 0
UserName