دین و دولت
توسط : یاكریم
چنان دین و دولت به یکدیگرند

                                تو گویی که از بن ز یک گوهرند

           چو دین را بود پادشه پاسبان

                               تو این هر دو را جز برادر مخوان

                                                                                                        (فردوسی)

يکشنبه 13/8/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName