انتظار فرجم راحت جانم مهديست
توسط : mohsenpour
عقل پرسيد كه دشوارتراز مردن چيست
عشق فرمودفراق رخ مولامهديست
عقل ازسر بشدو عشق به دل ماندو بگفت
انتظار فرجم راحت جانم مهديست


يکشنبه 13/8/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName