بسم رب الفاطمه
توسط : mohsenpour

بسم رب الفاطمه
آئينه صفات خدا ذات فاطمه
بنگر خدای را تو بمرءات فاطمه
در پيشگاه ذات خداوند بينياز
نبود رهی مگربعنايات فاطمه
هرگز نكرده اند مطيعان امرحق
حق را عبادتی چو عبادت فاطمه
يكه تازنيك خيل ملايك بدرگهش
درانتظار امرو اشارات فاطمه
ارباب علم وحلم وكمالات وعزّوجاه
محوند در قبال كمالات فاطمه
نبود ميان جمله زنهای ممكنات
هرگز زنی بشأن ومقامات فاطمه
دست نياز خيل رسل بر درش دراز
چشم اميدشان بشفاعات فاطمه
دست طلب چوبهر شفاعت كند بلند
ايزد برآوردهمه حاجات فاطمه

حيران روسياه بدنيا وآخرت
باشد رهين لطف وحمايات فاطمه

از كتاب ديوان حيران

يکشنبه 13/8/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName