زندگی مثل پیانو میشه ؟
توسط : shabangah
زندگي مثل پيانو است، دكمه هاي سياه براي غم ها و دكمه هاي سفيد براي شادي ها. اما زماني مي توان آهنگ زيبايي نواخت كه دكمه هاي سفيد و سياه را با هم فشار دهي
يکشنبه 13/8/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName